Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 mei 2020

Vergadering: 7 mei 2020

Datum/Nr. Onderwerp  Het Algemeen Bestuur besluit: 
20200507.4 Voorziening FLO – jaarrekeningtraject
2019 
De FLO-kosten van €15,2 miljoen als voorziening te verwerken in de jaarrekening 2019 VRG ten laste van de algemene reserve; In te stemmen om met VRG, gemeenten en de toezichthouder, Provincie Groningen, uitvoering te geven aan het vervolgtraject om de negatieve algemene reserve ultimo 2019 op te lossen en nadere afspraken te maken over de FLO-kosten.  
20200507.5 Advies VRG m.b.t. 
gasjaar 2020 – 2021 
In te stemmen met het advies van Veiligheidsregio Groningen aan de Minister van EZK met betrekking tot het vaststellingsbesluit Groningen gasjaar 2020-2021.
20200507.6 Aanwijziging 
bedrijfsbrandweren 
Nouryon B.V., gelegen aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl en Teijin Aramid B.V., gelegen aan de Oosterhorn 6 te Delfzijl, aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting, waarmee zij met het in werking treden van de Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer dienen te beschikken over een bedrijfsbrandweer die voldoet aan de voorschriften als beschreven in de Aanwijsbeschikking.   
20200507.7 Rapport Inspectie JenV_
De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag 
Kennis te nemen van het rapport van het thematische, landelijke onderzoek door de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag’; In te stemmen met de reactie van VRG op de door de Inspectie geformuleerde aanbevelingen; Het voorbereidingsniveau op grof en extreem geweld vast te stellen op het niveau Basis+; De commanders intent vast te stellen.  
20200507.9 Rapporten Inspectie JenV Operationele Prestaties en Kwaliteitszorg  Kennis te nemen van de hieronder genoemde rapporten van de Inspectie van Justitie en Veiligheid: Beeld operationele prestaties VRG Beeld kwaliteitszorg VRG.