Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 5 april 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 5 april 2019

20190405.5a Jaarrekening 2018 – de jaarstukken VRG 2018 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen – het vormen van een bestemmingsreserve van € 323 duizend voor het onderzoek stedelijk gebied – het restant van het resultaat, 1,2 miljoen, in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage – de jaarstukken VRG 2018 ter kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraden

20190405.5b Actualisatie begroting 2019 – kennis te nemen van de begrotingsactualisatie en de bijbehorende uitzetting van de begroting 2019 met € 1,1 miljoen; hiervan betreft € 277 duizend indexatie en alleen dit gedeelte beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage. € 830.000,00 is het gevolg van de gewijzigde rijksbijdrage en realistische inschatting over de baten –

20190405.5c Concept beleidsbegroting 2020 – kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2020 inclusief de bijbehorende wijziging van de begroting ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 door 1. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 1.044 duizend voor de autonome ontwikkeling voor loon- en prijscompensatie en 2. een verlaging van de rijksbijdrage en de overige baten met € 1.366 duizend, waardoor de begrotingsomvang per saldo € 322 duizend gedaald is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.

20190405.5b Memo onderbouwing kosten huisvesting stedelijk gebied – de memo voor kennisgeving aan te nemen

20190405.6 Herijking spreiding en aantal brandweervoertuigen – stemt in met de uitgangspunten voor de spreiding en de aantallen brandweervoertuigen – geeft VRG opdracht de uitgangspunten te verwerken in de organisatie van de brandweerzorg

20190405.7 Pilot publiek private samenwerking brandveiligheid Oosterhorn – voor 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van 375.000,00 voor een pilot publiek-private samenwerking brandveiligheid industriegebied Oosterhorn Delfzijl

– de bijdrage van 2x € 375.000,00 aan de pilot ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat de bedrijven van Oosterhorn eveneens 2x € 375.000,00 aan de pilot bijdragen – de procedure om de begroting van VRG voor deze pilot te actualiseren op te starten nadat aan de gestelde voorwaarde is voldaan – opdracht te geven aan de directeur VRG om de pilot te monitoren en te evalueren voor afloop van de pilot.

20190405.8 Kosten vakbekwaam worden en blijven – neemt kennis van het gewijzigde beleid –

20190405.9 Inkoopbeleid – stelt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid april 2019 vast

20190405.10 Netwerkteam veiligheid en gezondheid m.b.t. gaswinning en aardbevingen Groningen – neemt kennis van de startnotitie Netwerkteam Veiligheid en Gezondheid m.b.t. gaswinning en aardbevingen Groningen – geeft opdracht aan de directeur VRG voor het oprichten van het netwerkteam samen met de GGD en de Politie – geeft opdracht het netwerkteam als gezamenlijke hulpdiensten ten dienste van de gemeenten aan te laten sluiten bij de lokale stuurgroepen t.a.v. gaswinning en aardbevingen – ziet een voortgangsbericht in september tegemoet en stelt voor om na 1 jaar het functioneren van het netwerkteam te evalueren.

20190405.11 Mandaatbesluit NL Alert kennis te nemen van – de stand van zaken en ontwikkelingen van NL Alert – de aangepaste inzetprocedure NL Alert 3 Noord De burgemeesters van de gemeenten in Veiligheidsregio Groningen en de voorzitter, elk voor zover bevoegd, besluiten: – het mandaatbesluit NL Alert vast te stellen.

20190405.12 RBP Oostwold – stelt het rampbestrijdingsplan Oostwold Airport vas