Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 31 maart 2021

Vergadering d.d. 31 maart 2021

Datum/Nr: 20210331.02
Onderwerp: Concept verslag d.d. 26 februari 2021
Het Algemeen Bestuur besluit: Het verslag vast te stellen

Datum/Nr: 20210331.04
Onderwerp: Lidmaatschap werkgeversvereniging (WVSV)
Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met het lidmaatschap van de op te richten werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s

Datum/Nr: 20210331.05
Onderwerp: Jaarstukken 2020
Het Algemeen Bestuur besluit:
• De jaarstukken VRG 2020 inclusief bestemmingsvoorstellen vast te stellen
• Geen declaratie in te dienen voor de coronakosten op basis van het verantwoordingsprotocol
• Het accountantsverslag 2020 voor kennisgeving aan te nemen
• De jaarstukken VRG 2020 ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraden

Datum/Nr: 20210331.06
Onderwerp: Actualisatie beleidsbegroting 2021
Het Algemeen Bestuur besluit: Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2021 met de volgende wijzigingen:

  • Een stijging van de deelnemersbijdrage van € 70 duizend als gevolg van verschuiving IOV-gelden naar gemeentefonds;
  • Een herrekening van de gemeentelijke bijdragen per gemeente ten gevolge van de herindelingen en gewijzigde OOV sleutel;
  • Herziene verwerking FLO-kosten, voorziening en reservemutatie;
  • Baten en lasten tegen gevolge van aanpassing crisisorganisatie Twm Covid-19
  • Baten en lasten realisatie DvhN Corona Dialoog t.g.v. Covid-19

Datum/Nr: 20210331.07
Onderwerp: Concept beleidsbegroting 2022
Het Algemeen Bestuur besluit: Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2022 inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van € 35 duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 door:

  • een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 598 duizend door de autonome ontwikkeling voor loon- en prijsindexatie;
  • een verhoging van de Rijksbijdrage met € 70 duizend door prijsindexatie;
  • een verlaging van de overige baten met € 633 duizend door wegvallende (incidentele) baten.