Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 3 juli 2020

Vergadering: 3 juli 2020

Datum/Nr. Onderwerp  Het Algemeen Bestuur besluit: 
20200703.4 Jaarstukken De jaarstukken VRG 2019 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen waarbij het resultaat ter grootte van € 15.328 duizend negatief in mindering wordt gebracht op de algemene reserve conform besluit AB d.d.7 mei 2020.  
20200703.5 Veiligheidsplan 1. Kennis te nemen van het overzicht met reacties van gemeenten en partners op het concept- Veiligheidsplan van 12 december 2019;  
2. Kennis te nemen van de memo met betrekking tot COVID_19 in relatie tot het Veiligheidsplan;  
3. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op het ontwerp-Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen – Regionaal Risico Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan – 2020-2024 en deze vast te stellen.  
20200703.6 Scenario’s toekomst arbeidsvoorwaarden
VR-en 
In reactie op de brief van het Veiligheidsberaad van 13 februari 2020 de voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde ‘scenario 2’: te weten de oprichting van een eigen (veiligheidsregiobrede) werkgeversorganisatie voor het afsluiten van een eigen cao, met inachtname van de gemaakte opmerkingen, zoals verwoord in de reactiebrief.  
20200703.7 Inspectie JenV brief opvolging aanbevelingen onderzoek inrichting repressieve 
brandweerzorg 
1. Kennis te nemen van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid d.d. 11 juni 2020 over de opvolging van de aanbevelingen uit het Inspectierapport over bluswatervoorziening. 
2. Kennis te nemen van de stand van zaken in de regio Groningen t.a.v. de opvolging van de aanbevelingen over bluswatervoorziening.