Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 29 oktober 2021

Vergadering d.d. 29 oktober 2021

Datum/nr.: 20211029.02
Onderwerp: Concept verslag d.d. 2 juli 2021
Het Algemeen Bestuur besluit: Het verslag vast te stellen.

Datum/nr.: 20211029.04
Onderwerp: P7 rapportage
Het Algemeen Bestuur besluit: De P7 rapportage vast te stellen

Datum/nr.: 20211029.05
Onderwerp: Controleplan 2021, normenkader 2021, plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording
Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. Het normenkader voor 2021 vast te stellen;
 2. De goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale
  Overheden (BADO) vast te stellen als te hanteren toleranties voor de accountantscontrole van de
  jaarstukken van de VRG;
 3. Het controleplan 2021 vast te stellen;
 4. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak inzake Rechtmatigheidsverantwoording 2022;
 5. Voor de inrichting van de Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2022:
  • De verantwoordingsgrens vast te stellen op 1% van de totale lasten (inclusief toevoeging reserves)
  • Het ambitieniveau vast te stellen op een rechtmatigheidsverantwoording gericht op de financiële
   rechtmatigheid en hantering van wettelijke normen (variant 1).

Datum/nr.: 20211029.06
Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 gemeente Westerwolde
Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met de reactie op de zienswijze van de gemeente Westerwolde, waarbij VRG verantwoordelijkheid draagt om te voorzien in goede oplossingen en een eenmalige financiële bijdrage vanuit de gemeente Westerwolde op dit moment niet nodig is.

Datum/nr.: 20211029.07
Onderwerp: Oprichting Stichting Risicobeheer
Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. In te stemmen met de oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, die VRG op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade adviseert en voor de veiligheidsregio’s (ongevallen)verzekeringen inkoopt;
 2. Voorafgaand aan het besluit tot oprichting van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s de gemeenteraden te verzoeken hun wensen en bedenkingen te uiten gelet op artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Datum/nr.: 20211029.08
Onderwerp: Vergaderplanning bestuur 2022
Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met het vergaderschema 2022.