Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 28 juni 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 28 juni 2019

20190628.4 Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019 – de beleidsbegroting 2020 en de actualisatie van de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen met inachtneming van de positie van het dagelijks bestuur ten aanzien van de beantwoording van de zienswijzen.

20190628.5 Normenkader en controleplan VRG 2019 – het normenkader voor 2019 vast te stellen. Een integraal onderdeel hiervan zijn de goedkeuringstoleranties, zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)

20190628.6 Benoeming leden auditcommissie – de heer J. Velema te benoemen als lid van de auditcommissie.

20190628.7 Mandaattabel en instelling rol controller – de besluiten te nemen conform de besluitvormingstrajecten zoals vermeld per onderdeel in notitie.

20190628.8 Evaluatie aardbevingsoefening 2018 – de evaluatie van de aardbevingsoefening vast te stellen; – de aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen; – de directeur VRG opdracht te geven om de aanbevelingen uit te voeren en hierover in het algemeen bestuur van december 2019 de stand van zaken te delen.

20190628.9 Proces Veiligheidsplan 2020-2023 – kennis te nemen van de planning van het “Veiligheidsplan VRG 2020-2023 Context, functie, vorm en inhoud van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” (hierna: Veiligheidsplan). Het Veiligheidsplan omvat het regionaal risicoprofiel (context), het regionaal beleidsplan inclusief MOTO-beleidsplan (functie) en het regionaal crisisplan (vorm en inhoud), waarmee het Dagelijks Bestuur op 24 mei 2019 heeft ingestemd; – en derhalve het huidige Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan met nog een jaar vast te stellen.

20190628.10 Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen – het Algemeen deel ramp- en Incidentbestrijdingsplannen vast te stellen.

20190628.11 Herziening RPB Chemiepark Delfzijl – het herziene rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl vast te stellen.

20190628.12 Evaluatie MSC Zoe – kennis te nemen van de evaluatierapportage “Container-calamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied”