Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 25 maart 2022

Vergadering d.d. 18 februari 2022

Datum/nr.: 20220218.02
Onderwerp: Concept verslag d.d. 10 december 2021
Het Algemeen Bestuur besluit: Het verslag vast te stellen

Datum/nr.: 20220218.04
Onderwerp: Organisatieplan Brandweerzorg
Het Algemeen Bestuur besluit:

  1. De Startnotitie Organisatieplan Brandweerzorg vast te stellen en daarmee
  2. VRG opdracht te geven een Organisatieplan Brandweerzorg 2022-2025 op te stellen

Datum/nr.: 20220218.05
Onderwerp: voordracht en aanwijzing coördinerend functionarissen Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:

  1. Kennis te nemen van de wijzigingen ten aanzien van de coördinerend functionarissen Bevolkingszorg;
  2. In te stemmen met de voordracht van de coördinerend functionarissen Bevolkingszorg;
  3. Te besluiten als zodanig aan te wijzen:
  • Mevrouw C. Bronda, gemeentesecretaris gemeente Groningen;
  • De heer R. Koch, gemeentesecretaris gemeente Eemsdelta.

Datum/nr.: 20220218.06
Onderwerp: voorstel indeling Dagelijks Bestuur, adviescommissies en auditcommissie
Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met voorliggende voorstellen voor de indeling van het Dagelijks Bestuur, de adviescommissies en de auditcommissie