Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 23 oktober 2020

Vergadering: 23 oktober 2020

Datum/Nr. Onderwerp  Het Algemeen Bestuur besluit: 
20201023.4 Normenkader 2020 en controleplan 2020 1. Het normenkader voor 2020 vast te stellen; 
2. De goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) vast te stellen als te hanteren toleranties voor de accountantscontrole van de jaarstukken van de VRG; 
3. Het controleplan 2020 van AO/IC vast te stellen.  
20201023.5 Aanwijzing controller 1. Kennis te nemen van het vertrek van de heer J. van der Meer als controller; 
2. De heer P. Ritzema aan te wijzen als nieuwe controller, met ingang van de datum van de bestuursvergadering.  
20201023.6 Vergaderdata DB en AB 2021 Het vergaderschema 2021 vast te stellen.  
20201023.7 Ontwikkeling brandweerzorg 
in 2030 
Kennis te nemen van het projectvoorstel Ontwikkeling visie Brandweerzorg in 2030.  
20201023.8 Rapportage P8 2020 Kennis te nemen van de rapportage P8 2020  
20201023.9 Gezamenlijk rapport 112 AT IJenV IGJ Kennis te nemen van het rapport “Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019 – Het handelen van KPN, de overheid, hulpdiensten en zorgorganisaties”.  
20201023.10 Aanspraken verzekering
na ongeval 
Kennis te nemen van het memo inzake de landelijke lijn over de aanspraken na een ongeval en deze lijn, te onderschrijven, met ruimte voor lokale uitzonderingen.  
20201023.11 Periodiek beeld RB en CB 2020 Kennis te nemen van het rapport “Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing” en de rapporten van de vier bijbehorende deelonderzoeken ‘Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen’, ‘Samenwerking’, ‘Kwaliteitszorg’ en ‘Operationele prestaties’.