Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 13 december 2018

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van d.d. 13 december 2018.

20181213.3b Eindrapport systeemtest Het rapport voor kennisgeving aan te nemen

20181102.3c Inventarisatie brandveiligheid gevelpakketten bij hoogbouw De notitie voor kennisgeving aan te nemen

20181213.4 Onderzoek huisvesting stedelijk gebied – gaat akkoord met de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied – gaat akkoord met de werkwijze van het onderzoek huisvesting stedelijk gebied

20181213.5 Behandeling zienswijzen en vaststellen meerjarenkoers – kennis te nemen van de zienswijzen op de meerjarenkoers VRG 2018-2021 – de meerjarenkoers VRG 2018-2021 ‘Grip op risico’s’ vast te stellen

20181213.6 Formatieplan 2019 het formatieplan 2019, onder voorbehoud van definitief positief advies van de ondernemingsraad, vast te stellen

20181213.7 Evaluatie verdeelsleutels VRG in te stemmen met het voorstel om een voorstel over harmonisering naar een uniforme verdeelsleutel en de mogelijke gewijzigde toepassing van de verdeelmethodiek op te schorten in afwachting van nieuwe landelijke inzichten voor herziening van financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten

20181213.8 Aanwijzing coordinerend functionarissen bevolkingszorg – neemt kennis van de wijzigingen ten aanzien van de Coördinerend functionarissen bevolkingszorg en de samenstelling van de directie Gemeentelijke Kolom. – stemt in met de aanwijzing van de Coördinerend functionarissen bevolkingszorg: – Mevrouw A. Schulting, gemeentesecretaris Westerkwartier – De heer P. van Vilsteren, gemeentesecretaris Het Hogeland – De heer A. Castelein, gemeentesecretaris Appingedam