Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 12 december 2019

Deze besluitenlijst betreft de vergadering van 12 december 2019

20191212.4 Financiën / kaderbrief – In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een sluitende begroting 2020 en een sluitend meerjarenperspectief 2022 – 2024.

20191212.5 Veiligheidsplan – het concept Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan (in samenhang Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 genoemd) vast te stellen en deze ter consultatie te verzenden aan de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen

20191212.6 Eerste analyse netwerkteam veiligheid – Kennis te nemen van de eerste analyse van het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid; – Op basis van deze eerste analyse, te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid periodiek vinger aan de pols te laten houden bij de (bevings)gemeenten ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning; – Te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid en de integrale aanpak van het netwerkteam ook voor andere risico’s dan het aardbevingsrisico te benutten, zoals windmolens en andere issues die maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken.

20191212.7 Opdrachtsdocument MkNN – Kennis te nemen van de governance van de Landelijke Meldkamer Samenwerking na 1 januari 2020, het overdrachtsdocument en de bestuurlijke verbinding nu en na 1 januari 2020; – In te stemmen met de ondertekening van “Overdrachtsdossier t.b.v. de overdracht van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) te Drachten naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 01-01-2020”. Deze ondertekening heeft op 27 november 2019 onder voorbehoud van akkoord AB VRG plaatsgevonden.

20191212.8 Opvolging aanbevelingen aardbevingsoefening – Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit de aardbevingsoefening.