Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 12 december 2019

Vergadering: 12 december 2019

Datum/Nr.OnderwerpHet Algemeen Bestuur besluit
20191212.4Financiën / kaderbrief– In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een sluitende begroting 2020 en een sluitend meerjarenperspectief 2022 – 2024.
20191212.5Veiligheidsplan– het concept Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan (in samenhang Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 genoemd) vast te stellen en deze ter consultatie te verzenden aan de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen
20191212.6Eerste analyse netwerkteam veiligheid– Kennis te nemen van de eerste analyse van het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid; – Op basis van deze eerste analyse, te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid periodiek vinger aan de pols te laten houden bij de (bevings)gemeenten ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning;
– Te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid en de integrale aanpak van het netwerkteam ook voor andere risico’s dan het aardbevingsrisico te benutten, zoals windmolens en andere issues die maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken.
20191212.7Opdrachtsdocument MkNN– Kennis te nemen van de governance van de Landelijke Meldkamer Samenwerking na 1 januari 2020, het overdrachtsdocument en de bestuurlijke verbinding nu en na 1 januari 2020;
– In te stemmen met de ondertekening van “Overdrachtsdossier t.b.v. de overdracht van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) te Drachten naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 01-01-2020”. Deze ondertekening heeft op 27 november 2019 onder voorbehoud van akkoord AB VRG plaatsgevonden.
20191212.8Opvolging aanbevelingen aardbevingsoefening– Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit de aardbevingsoefening.