Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 10 december 2020

Vergadering: 10 december 2020

Datum/Nr. Onderwerp  Het Algemeen Bestuur besluit: 
20201210.4 Kaderbrief
2022 – 2025  
In te stemmen met de kaderbrief 2022 – 2025 
20201210.5 Beleidsbegroting
VRG 2021
en actualisatie begroting 2020  
De beleidsbegroting 2021 en de actualisatie van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden 
20201210.6 Verschuiving IOV gelden naar gemeentefonds  In de nog op te stellen geactualiseerde begroting VRG 2021 en de begrotingen 2022-2024 de gemeentelijke bijdragen te verhogen met de middelen, die als gevolg van de overheveling van het IOV-4 budget naar het gemeentefonds aan gemeenten wordt uitbetaald  
20201210.7 Voortzetting (ver)bouw
kazernes Haren
en Baflo  
1. De (ver)bouw van de kazerne in Haren te hervatten conform het daartoe eerder vastgestelde plan binnen de bestaande begroting
2. In Baflo een brandweerkazerne te plaatsen die kan voorzien in de basisbrandweerzorg (met 1 tankautospuit en 1 voertuig voor personeel en materieel) en het Grootschalig Watertransport 
3. VRG-opdracht te geven tot uitvoering over te gaan 
20201210.8 Bluswater-
voorziening
risico-acceptatie  
1. Te accepteren dat bij ca. 5.000 van de ca. 320.000 objecten (ca. 1,5%) in de regio Groningen de brandweer niet voldoende extern bluswater bij de brand kan brengen om deze goed te kunnen blussen. 
2. Op dit moment niet verder te investeren in aanvullende repressieve maatregelen in de bluswatervoorziening.
3. De Groninger gemeenteraden over dit besluit te informeren. 
4. Slimme verbindingen te leggen tussen brandveiligheid en lopende of aanstaande ontwikkelingen zoals de versterkingsopgave en de klimaatadaptatie en deze te betrekken bij de visieontwikkeling voor de Brandweerzorg in 2030.  
5. De gemeenten te verzoeken om  – bij voorkeur in overleg met de sector Risicobeheersing van VRG – hun inwoners te informeren en voor de objecten met een lager niveau van bluswatervoorziening extra in te zetten op communicatie, preventie en voorlichting
20201210.9 Voorstel
inrichting
bestuur VRG
vanaf 2021  
1. In te stemmen met het voorstel voor de inrichting van het Dagelijks Bestuur VRG vanaf 2021;  
2. In te stemmen met het instellen van drie adviescommissies vanaf 2021;  
3. In te stemmen met het voorstel om de auditcommissie VRG uit te breiden naar twee leden vanaf 2021;  
4. En opdracht te geven de genoemde voorstellen nader uit te werken en deze ter besluitvorming voor te leggen in het voorjaar van 2021   
20201210.10 Evaluatie Wet veiligheidsregio’s  1. Kennis te nemen van het rapport evaluatie Wet veiligheidsregio’s;  
2. In te stemmen met de conceptreactie van VRG op het rapport (Dit besluitpunt is nog onder voorbehoud. Het rapport is op vrijdagmiddag 4 december 2020 gepubliceerd. Als het lukt om voor het AB van 10 december een conceptreactie op te stellen, wordt deze nagezonden, anders bespreken we het rapport tijdens de vergadering van het AB van 10 december en volgt een reactie daarna) Opmerking: er is geen concept reactie besproken tijdens deze vergadering  
20201210.11 Rampbestrijdings-plan J. Wildeboer 
Storages@Logistics  
Het rampbestrijdingsplan  J. Wildeman Storage & Logistics te Hoogezand vast te stellen  
20201210.12 Overdracht Appartementsrecht
/opheffing Stichtingsbestuur BOH MkNN  
In te stemmen met het besluit tot overdracht appartementsrecht Meldkamer aan politie en  Het voorgenomen besluit tot opheffing van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland  
20201210.13 Stand van zaken Veiligheidsplan  Kennis te nemen van onderstaande toelichting op de ontwikkelingen van het Veiligheidsplan van VRG 
20201210.14 Brandweer-kerndata 2019  Kennis te nemen va de brandweerkerndata 2019