Skip to content

Gebiedsverbod locatie Hoofdstraat 59 te Grootegast

Gebiedsverbod locatie Hoofdstraat 59 te Grootegast

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

Overwegende,

– dat op 21 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 21 augustus 2020 (hierna: ‘de noodverordening’) is vastgesteld;

– dat in artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening is bepaald dat de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden en locaties kan aanwijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden;

– dat het verbod beperkt kan worden tot bepaalde tijdvakken;

– dat in artikel 2.5, tweede lid, van de noodverordening is bepaald dat het verbod niet geldt voor bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie en niet voor personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

– dat uit de constateringen van toezichthoudende partijen is gebleken dat in de gebouwen en op het terrein van de horecagelegenheid Herberg “In de Grootegast” op het perceel Hoofdstraat 59 te Grootegast door bezoekers de afstand van 1,5 meter niet in acht wordt genomen en dat tevens de verplichting om een aangewezen zitplaats in te nemen niet in acht wordt genomen, waardoor er het gevaar ontstaat op verspreiding van het coronavirus in de regio;

– dat meerdere waarschuwingen niet geleid hebben tot een verbetering van de naleving van de regels;

– dat door de burgemeester van gemeente Westerkwartier het verzoek is gedaan tot het aanwijzen van het perceel Hoofdstraat 59 te Grootegast als verboden gebied voor de duur van één week;

– dat een tijdelijk besluit tot een gebiedsverbod op dit moment een doeltreffende maatregel is om verbetering van de naleving van de regels van de noodverordening op de betreffende locatie na afloop van het verbod te realiseren;

Gelet op:

– artikel 176 van de gemeentewet;

– artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;

– artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 21 augustus 2020;

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing

Het perceel Hoofdstraat 59, 9861 AB te Grootegast, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie L, nummer 766 wordt aangewezen als gebied waar het op grond van artikel 2.5, eerste lid, van de noodverordening voor eenieder verboden is zich te bevinden.

Artikel 2 Werkingsduur

1. Dit besluit treedt in werking op vrijdag 11 september 2020 om 18:00 uur

2. Dit besluit vervalt op vrijdag 18 september 2020 om 18:00 uur

Artikel 3 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van Veiligheidsregio Groningen (www.veiligheidsregiogroningen.nl)

Vastgesteld op 10 september 2020 te Groningen

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen

w.g.

K.F. Schuiling

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

– uw naam, adres en telefoonnummer;

– de datum waarop u het bezwaar indient;

– het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

– waarom u het niet eens bent met het besluit;

– uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen

Postbus 66

9700 AB GRONINGEN

Nota van toelichting

Inleiding

Sinds enige tijd houdt de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep.

De minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen. Deze aanwijzingen houden onder meer in dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven. Op grond van deze aanwijzingen heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 21 augustus 2020 een noodverordening met maatregelen vastgesteld. De tekst van de noodverordening is te vinden op https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/wat_jij_kan_doen/tijdens_een_crisis/corona/wat_betekent_het_coronavirus_voor_groningen_/#beschikking

In de noodverordening zijn in artikel 2.1 bepalingen voor samenkomsten opgenomen. Daarnaast is in artikel 2.3. bepaald dat het verboden is in een eet- en drinkgelegenheid een aanwezige dansvoorziening geopend te houden voor publiek. De exploitant van een eet- en drinkgelegenheid is verantwoordelijk voor de naleving van deze voorschriften in zijn bedrijf.

Uitgevoerde controles

Bij de locatie van Herberg In de Grootegast op het perceel Hoofdstraat 59 te Grootegast zijn in de periode vanaf 9 augustus 2020 meerdere controles uitgevoerd op de naleving van de regels van de noodverordening.

Controles op 9 augustus en 16 augustus 2020

Door de politie zijn op 9 augustus en 16 augustus 2020 controles bij het bedrijf uitgevoerd. Op 9 augustus, rond 03:50 uur waren zo’n 30 personen op het terras aanwezig die onderling geen afstand van 1,5 meter aanhielden. Op 16 augustus rond 02:45 waren tussen de 60 en 80 personen op het terras aanwezig waarvan een groot deel onderling geen afstand van 1,5 meter aanhield. In het gebouw werd luide muziek gedraaid en de discolampen stonden aan.

Naar aanleiding van de bevindingen van de politie heeft de exploitant op 21 augustus 2020 in het gemeentehuis in Grootegast een gesprek gehad met twee toezichthouders. In dat gesprek zijn de voorschriften van de noodverordening die voor het bedrijf van belang zijn aan hem toegelicht en zijn met hem afspraken gemaakt om op korte termijn te komen tot een verbetering van de naleving van de voorschriften. De gemaakte afspraken zijn op 21 augustus 2020 per e-mail aan hem bevestigd.

Controle op 23 augustus 2020

Op 23 augustus 2020 is rond 01:00 uur een controle uitgevoerd bij het bedrijf door twee toezichthouders.

Bij binnenkomst in de hal bleek er een tafel te staan met daarachter een persoon die vroeg om de gegevens van bezoekers. Aan personen onder de 18 jaar werden leeftijdsbandjes gegeven met de kleur rood. Aan de bezoekers werd een papier uitgedeeld met daarop aanwijzingen om aan de noodverordening te kunnen voldoen. Er waren circa 15 personen binnen aanwezig. Er zijn geen overtredingen van de bepalingen van de noodverordening vastgesteld.

Controle op 30 augustus 2020

Op 30 augustus is rond 02:30 uur een controle uitgevoerd bij het bedrijf door twee toezichthouders, samen met de politie.

Buiten stonden ongeveer 40 personen met geschatte leeftijden tussen 16 en 30 jaar. De personen liepen door elkaar heen en er werd geen 1,5 meter afstand gehouden.

In de doorgang van het gebouw stonden bezoekers. Bij de hoofdingang van de zaal zat een persoon achter een statafel. Op de tafel lagen rode leeftijdsbandjes, een inschrijfboek en handgel. In de grote zaal zaten ongeveer 20 personen met een geschatte leeftijd boven de 18 jaar aan de bar. Deze personen zaten geen 1,5 meter uit elkaar. In de zaal stonden verschillende statafels waar barkrukken omheen stonden. Er zaten daar personen die de 1,5 meter niet in acht namen. Achter in de zaal stonden drie tafels met stoelen waar jeugd zat met een geschatte leeftijd onder de 17 jaar. In de grote zaal waren naar schatting in totaal 75 personen aanwezig waarvan ongeveer tweederde stond. Er bleek in de grote zaal een tweede toegangsdeur waardoor personen naar binnen en buiten liepen. Bij deze deur stond geen persoon voor controle van de coronaregels.

Tijdens de controle is met de exploitant gesproken. De exploitant heeft aangegeven dat hij zich ervan bewust was dat op dat moment de 1,5 meter niet gehandhaafd werd. Hij heeft aangegeven dat hij het daarop volgende weekend nog maar één zaal zou openen. Hij gaf aan op zoek te zijn naar extra personeel, maar daar is volgens hem moeilijk aan te komen. Hij vraagt zich af waar de jeugd naar toe moet als zijn bedrijf gesloten zou worden en gaf aan dat er ook veel privéfeesten zijn waar de coronaregels ook niet worden nageleefd.

Overtredingen

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, is een exploitant van een eet- en drinkgelegenheid verplicht ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2, tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, is een exploitant van een eet- en drinkgelegenheid verplicht ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen daarvan gebruik maken. Voor een eet- en drinkgelegenheid geldt op grond van artikel 2.1, vierde lid onder c dat alle bezoekers een zitplaats moeten hebben.

Omdat tijdens de controle op 30 augustus 2020 is vastgesteld dat niet alle bezoekers zich houden aan de voor hun geldende afstandseis van 1,5 meter en omdat is vastgesteld dat niet alle bezoekers gebruik maken van een zitplaats, overtreedt de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid de bepalingen in artikel 2.1, eerste lid onder d en onder e van de noodverordening.

Voornemen tot gebiedsverbod

Naar aanleiding van de uitgevoerde controles heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen in zijn brief van 3 september 2020 aan de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid zijn voornemen bekendgemaakt om artikel 2.5 van de noodverordening (gebiedsverbod) toe te

passen. Dit in het geval als bij de eerstvolgende controle zou blijken dat de exploitant, ondanks maatregelen die hij al heeft getroffen en mogelijk nog gaat treffen, er nog steeds niet in slaagt om de situatie in zijn bedrijf zodanig te organiseren dat er geen groepsvorming ontstaat. Door deze groepsvorming houden personen zich niet aan de voor hun geldende eis voor een onderlinge afstand van 1,5 meter en houden bezoekers zich niet aan de verplichte zitplaatsen. Dit is wel noodzakelijk om de risico’s van verspreiding van het Coronavirus te beperken.

Gelet op de kennelijke moeite die de exploitant heeft om de situatie in zijn bedrijf aan de voorschriften te laten voldoen, acht de voorzitter het niet passend om beëindiging van de overtreding van de noodverordening middels een last onder dwangsom dwingend aan hem op te leggen. Daarnaast is van belang dat het blijkens de controles voorkomt dat in het bedrijf grotere aantallen mensen zich niet houden aan de voorschriften. Om die reden heeft de voorzitter aangegeven dat hij bij herhaling van de overtredingen zal kiezen voor een gebiedsverbod voor de duur van een week voor de locatie van Herberg “In de Groote Gast”, Hoofdstraat 59 in Grootegast.

Het gebiedsverbod is bedoeld om een duidelijk signaal af te geven, zowel aan de exploitant als aan de bezoekers van het bedrijf dat de regels van de noodverordening moeten worden nageleefd. De exploitant kan de periode van het gebiedsverbod gebruiken om zijn bedrijfsvoering zodanig te verbeteren dat hij na afloop van het gebiedsverbod wel in staat is ervoor te zorgen dat de voorschriften van de noodverordening in zijn bedrijf worden nageleefd.

De exploitant is in de gelegenheid gesteld te reageren op het voornemen om gebiedsverbod in te stellen. Hij heeft geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid.

Hercontrole en besluit

Op 6 september is rond 01.55 uur een controle uitgevoerd bij het bedrijf door twee toezichthouders, samen met de politie.

Tijdens de controle is vastgesteld dat in de kleine zaal ongeveer 50 personen aanwezig waren, waarvan circa 15 personen niet zaten aan een tafel of aan de bar. In de kleine zaal waren meer personen aanwezig dat het aantal beschikbare zitplaatsen. Aan de bar waren meerdere personen gezeten die onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar hadden bereikt. Deze personen namen niet de 1,5 meter in acht. Bij de personen in de kleine zaal hebben de toezichthouders geen leeftijdsbandjes kunnen waarnemen. Na binnenkomst van de toezichthouders ging een aanwezige beveiliger de bezoekers instrueren een zitplaats op te zoeken. De exploitant van het bedrijf zei tegen de aanwezigen: “iedereen aan een tafel gaan zitten, er is controle”.

In de grote zaal waren circa 20 personen aanwezig die aan een tafel zaten en buiten het gebouw waren circa 10 personen aanwezig op het terras. Deze personen namen niet de 1,5 meter in acht. Een deel van deze personen had onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar bereikt.

In een gesprek met de toezichthouders heeft de exploitant aangegeven dat het moeilijk is om de bezoekers zich aan de regels te laten houden en dat de jongeren het nog niet gewend zijn. Op een vraag hoe het zit met de leeftijdsbandjes werd door de exploitant geen duidelijk antwoord gegeven.

Naar aanleiding van de hercontrole is geconstateerd dat de exploitant onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de aanwijzingen om te zorgen voor een betere naleving van de voorschriften van de noodverordening in zijn bedrijf. De burgemeester van de gemeente Westerkwartier heeft vervolgens de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen verzocht over te gaan tot het instellen van een gebiedsverbod voor de duur van een week.

Gelet op de constateringen van de toezichthouders en het verzoek van de burgemeester heeft de voorzitter dit besluit genomen.