Skip to content

Aanwijzingsbesluit voorwaarden Diepenring 23 oktober 2020

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen zoals bedoeld in artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020 houdende voorschriften ter beperking van drukte in de binnenstad van Groningen (Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 23 oktober 2020)

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

Gelet op:

 • artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;
 • artikel 176 van de Gemeentewet;
 • artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020;

Overwegende:

 • dat er in Nederland sprake is van een uitbraak van het Covid-19 virus, waarmee een ernstig gevaar voor de volksgezondheid gepaard gaat;
 • dat ter bestrijding van deze uitbraak sinds dit voorjaar voorschriften zijn vastgelegd in noodverordeningen;
 • dat laatstelijk de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020 (Noodverordening) is vastgesteld met daarin onder andere een verbod op het niet houden van een veilige afstand en een verbod op het organiseren en laten plaatsvinden van een samenkomst zonder aanwezigen in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • dat op grond van artikel 2.5a, eerste lid van de Noodverordening de voorzitter van de Veiligheidsregio de bevoegdheid heeft om gebieden of locaties aan te wijzen waarbij voorschriften gesteld kunnen worden betreffende sluitingstijden, toegangsverboden of andere maatregelen om drukte te reguleren
 • dat de voorzitter gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid bij de vaststelling van het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020 (Aanwijzingsbesluit)
 • dat het onverminderd noodzakelijk is om grotere drukte en groepsvorming te  voorkomen in het desbetreffende gebied;
 • dat het, gelet op de bepalingen omtrent alcohol en softdrugs in de Noodverordening sinds 14 oktober 2020 vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen, ook noodzakelijk is het Aanwijzingsbesluit aan te scherpen ten aanzien van lachgas ;
 • dat het daarom nodig is de toegestane verkooptijden van lachgas gelijk te stellen aan de verkooptijden voor alcohol en softdrugs;
 • dat het daarbij ook nodig is om te verbieden dat buiten de toegestane verkooptijden van lachgas  in openbare plaatsen en in openbare plaatsen aanwezige vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten, lachgas te inhaleren of voorhanden te hebben
 • dat de beperking van openingstijden van nachtwinkels, verkooploketten en soortelijke voorzieningen, kan vervallen gelet op de bepalingen in de Noodverordening voor de verkoop van alcohol en softdrugs;
 • dat de beperking van openingstijden voor afhaalloketten bij eet- en drinkgelegenheden kan vervallen omdat de Noodverordening deze meer beperkt;

Besluit:

Paragraaf 1          Algemene bepalingen

Artikel 1.1             Begrippen

In dit aanwijzingsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Diepenring: het grondgebied van de binnenstad gemeente Groningen dat begrensd wordt door het water van de Noorderhaven, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en de A;
 • lachgas: een bij kamertemperatuur en normale druk gasvormige stof met de chemische samenstelling N2O;
 • inhaleren van lachgas: het inademen van lachgas vanuit een ballon of enige andere vorm van verpakking.

Artikel 1.2             Werkingssfeer

Dit aanwijzingsbesluit is van toepassing op het gebied binnen de Diepenring van de gemeente Groningen.

Paragraaf 2          Voorschriften binnen de Diepenring

Artikel 2.1             Lachgas

 1. De verkoop van lachgas is niet toegestaan tussen 20.00 uur en 07.00 uur;
 2. Het  voorhanden hebben van lachgas en het inhaleren van lachgas is niet toegestaan tussen 20.00 uur en 07.00 uur in openbare plaatsen en in openbare plaatsen aanwezige vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten.

Paragraaf 3          Slotbepalingen

Artikel 3.1             Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 23 oktober 2020.

Artikel 3.2             Intrekking vorig aanwijzingsbesluit

Het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 3.3             Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.veiligheidsregiogroningen.nl en overheid.nl en treedt in werking op 23 oktober 2020 om 20.00 uur.

Vastgesteld op 23 oktober 2020 te Groningen.

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen

K.F. Schuiling

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Veiligheidsregio Groningen
Postbus 66
9700 AB  GRONINGEN