Skip to content

Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen zoals bedoeld in artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020 houdende voorschriften ter beperking van drukte in de binnenstad van Groningen (Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020)

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

Gelet op:

 • artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;
 • artikel 176 van de Gemeentewet;
 • artikel 2.5a van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020;

Overwegende:

 • dat er in Nederland sprake is van een uitbraak van het Covid-19 virus, waarmee een ernstig gevaar voor de volksgezondheid gepaard gaat;
 • dat ter bestrijding van deze uitbraak voorschriften zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen 27 september 2020 met daarin onder andere een verbod op het niet houden van een veilige afstand en een verbod op het organiseren en laten plaatsvinden van een samenkomst zonder aanwezigen in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • dat landelijk het aantal coronabesmettingen toeneemt;
 • dat ook in Groningen een aanmerkelijke stijging van het aantal besmettingen vastgesteld is, met name onder jongvolwassenen;
 • dat in de afgelopen periode in het uitgaansgebied de drukte in de binnenstad van Groningen zodanige vormen had aangenomen dat het houden van 1.5 meter afstand niet meer mogelijk was;
 • dat de geconstateerd drukte op 31 juli 2020 aanleiding is geweest tot het vaststellen van de Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen van 31juli 2020 en het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020;
 • dat op 26 september 2020 de nieuwe Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020 is vastgesteld met nieuwe regels voor het bestrijden van de uitbraak van het Covid-19 virus;
 • dat de regels van de nieuwe Noodverordening van 27 september 2020 nieuwe beperkingen opleggen voor de horeca, die verder gaan dan de maatregelen die waren opgenomen in het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring van 31 juli 2020
 • dat het gelet op de eerdere en gelijktijdige sluiting van de horeca wenselijk is de verkoop van lachgas verder te beperken om een grote en gelijktijdige toeloop naar verkooppunten van lachgas tegen te gaan;
 • dat daarom het verbod op de verkoop van lachgas wordt uitgebreid tot alle dagen van de week tussen 00:00 uur en 06:00 uur;
 • dat het wenselijk is dat de overige maatregelen uit het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring van 31 juli 2020 gecontinueerd worden om de drukte te reguleren;
 • dat het belang van de betreffende ondernemers erkend wordt, maar het belang van de bescherming van de volksgezondheid zwaarder weegt en dat de maatregelen tijdelijk van aard zijn;

Besluit:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Werkingssfeer

Dit aanwijzingsbesluit is van toepassing op het gebied binnen de Diepenring van de gemeente Groningen.

Artikel 1.2 Begrippen

Diepenring: het grondgebied van de binnenstad gemeente Groningen dat begrensd wordt door het water van de Noorderhaven, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en de A.

Noodverordening: de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020.

Paragraaf 2 Voorschriften binnen de Diepenring

Artikel 2.1 Verkoop lachgas

Tussen 00:00 uur en 06:00 uur mag er geen lachgas verkocht worden.

Artikel 2.2 Beperking openingstijden

Nachtwinkels, loketten waar producten worden verkocht en soortgelijke voorzieningen mogen niet voor publiek geopend zijn op zaterdag en zondag tussen 01:30 uur en 06:00 uur.

In afwijking van artikel 2.6, vijfde lid van de Noodverordening is op zaterdag en op zondag het tijdstip tot wanneer bezoekers mogen worden toegelaten en het tijdstip waarop de locatie gesloten moet zijn 01:30 uur.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 27 september 2020.

Artikel 3.2 Intrekking vorig aanwijzingsbesluit

Het Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Groningen en overheid.nl en treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 27 september 2020 te Groningen.

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen

w.g. K.F. Schuiling

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Veiligheidsregio Groningen
Postbus 66
9700 AB GRONINGEN