Skip to content

Aanwijzingsbesluit Sunny Beach 27 september 2020

AANWIJZINGSBESLUIT SUNNY BEACH, Peperstraat 31, 9711 PC Groningen 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, 

Overwegende 

 • dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt; 
 • dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen; 
 • dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven; 
 • dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 21 augustus 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen; 
 • dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt; 
 • dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4 van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden; 
 • dat deze personen aan een tafel of een bar moeten zitten en indien binnen meer dan 100 personen verwacht worden er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem; 
 • dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen; 
 • dat middels brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding van de noodverordening een sluiting van de lokaliteit zal volgen; 
 • dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden; 
 • dat in de nacht van zaterdag 26 september 2020 en zondag 27 september 2020 (meerdere) overtredingen van de Noodverordening hebben geconstateerd in de horeca-inrichting Sunny Beach, Peperstraat 31 te 9711 PC Groningen; 
 • dat uit de bijgevoegde controlerapportage blijkt dat in de eet- of drinkgelegenheid; 
  • de aanwezige dansvoorziening geopend werd gehouden (artikel 2.3 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio van 15 juli 2020) 
  • de aanwezigen geen gebruik maakten van een zitplaats (artikel 2.1 lid 2 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio van 15 juli 2020) 
 • dat het mede hierdoor en ook door het gedrag van de bezoekers de afstand van 1,5 meter niet wordt nageleefd. 

Zienswijze

De toezichthouder heeft u op 27 september 2020, omstreeks 02:00 uur op de hoogte gesteld van de geconstateerde overtredingen en aangegeven dat ik op basis daarvan voornemens ben een bestuursrechtelijke maatregel op te leggen. Hij heeft u daarna in de gelegenheid gesteld uw zienswijze daarop te geven. U hebt het volgende aangegeven:

“Ik begrijp dat ik op basis van het feit dat er overtredingen van de Coronamaatregelen een week het bedrijf moet sluiten. Ik was mij bewust van het risico toen ik de regels overtrad.”

Reactie voorzitter op de zienswijze

Ik wijs u erop dat u erop dat u volstrekt niet uw verantwoordelijkheid hebt genomen. Dat u dit bewust hebt gedaan is volstrekt onacceptabel. Ik vind de geconstateerde overtredingen ernstig genoeg om hier een maatregel voor te nemen.

Uw zienswijze is voor mij geen aanleiding om van mijn voornemen af te wijken.

Gelet op

– artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 21 augustus 2020

Besluit

De inrichting Sunny Beach, Peperstraat 31 te 9711 PC Groningen

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden., behalve voor de personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit gaat in op zondag 27 september 2020, 02:00 uur en is geldig tot zondag 4 oktober 2020, 02:00 uur (7 dagen).

Kenbaarheid

Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 27 september 2020 door een toezichthouder van de gemeente Groningen aan de exploitant uitgereikt.

De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld 27 september 2020,

w.g. K.F. Schuiling

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen

Postbus 66

9700 AB GRONINGEN