Skip to content

Aanwijzingsbesluit Suikerhonk Hoogkerk 20 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

Overwegende

– dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;

– dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen;

– dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven;

– dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 14 oktober 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;

– dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;

– dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen;

– dat handhaving onder meer kan bestaan in de aanwijzing van een gebied of locatie waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;

– dat uit een bestuurlijke rapportage d.d. 14 oktober 2020 is gebleken dat in het gebouw en op het terrein van de locatie Suikerhonk Hoogkerk door bezoekers en/of bestuursleden de coronamaatregelen meerdere malen zijn overtreden;

– dat uit die rapportage blijkt dat op 25 april 2020 omstreeks 12:30 uur, op 27 april 2020 omstreeks 12:00 uur en op 10 oktober 2020 omstreeks 0:56 uur door toezichthouders is geconstateerd dat door de bezoekers en/of bestuurders van het Suikerhonk Hoogkerk de afstand van 1,5 meter niet is nageleefd;

Gelet op

– artikel 176 van de gemeentewet;

– artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;

– artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen van 14 oktober 2020;

Besluit:

De locatie Suikerhonk Hoogkerk, Zuiderweg 70-4, 9744 AP Hoogkerk en bijbehorend terrein

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden.

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit gaat in op vrijdag 23 oktober 2020 en is geldig gedurende de periode dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen geldt.

Eerdere intrekking van die aanwijzing kan plaatsvinden, maar slechts als het bestuur van Suikerhonk Hoogkerk een plan van aanpak aan de voorzitter van de veiligheidsregio heeft voorgelegd en dit door hem is geaccordeerd. In dit plan van aanpak staan onder andere, maar niet uitsluitend, maatregelen waarmee naar het oordeel van de voorzitter van de veiligheidsregio is verzekerd dat op en rond deze locatie alle relevante Corona-regels blijvend zullen worden nageleefd en naar zijn oordeel voorts genoegzaam is aangetoond en verzekerd dat deze maatregelen ook zijn getroffen en (kunnen) worden toegepast.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt op de website van Veiligheidsregio Groningen (www.veiligheidsregiogroningen.nl)

Vastgesteld Groningen, dinsdag 20 oktober 2020

w.g.

K.F. Schuiling

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

– uw naam, adres en telefoonnummer;

– de datum waarop u het bezwaar indient;

– het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

– waarom u het niet eens bent met het besluit;

– uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen

Postbus 66

9700 AB GRONINGEN