Skip to content

AANWIJZINGSBESLUIT Gelkinge 9

AANWIJZINGSBESLUIT Gelkinge 9, Gelkingestraat 9, 9711 NA Groningen
De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

Overwegende

 • dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;
 • dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen;
 • dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven;
 • dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 15 juli 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
 • dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;
 • dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4 van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • dat deze personen aan een tafel of een bar moeten zitten en indien binnen meer dan 100 personen verwacht worden er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem;
 • dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;
 • dat middels brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding van de noodverordening een tijdelijke sluiting van de lokaliteit zal volgen;
 • dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;
 • dat in de nacht van vrijdag 07 augustus op zaterdag 8 augustus, op 8 augustus 2020 omstreeks 01.00 uur een toezichthouder en politie overtredingen van de Noodverordening zijn geconstateerd in de horeca-inrichting Gelkinge 9, Gelkingestraat 9, 9711 NA te Groningen;
 • dat uit de controlerapportage blijkt dat in de eet- of drinkgelegenheid
  • de aanwezige dansvoorziening geopend werd gehouden
  • de aanwezigen geen gebruik maakten van een zitplaats;
 • dat de controlerapportage als onderdeel van dit besluit is bijgevoegd;
 • dat het mede hierdoor en ook door het gedrag van de bezoekers de afstand van 1,5 meter niet wordt nageleefd.
 • Dat toezichthouders en politie de vordering hebben gedaan tot directe sluiting van de horecagelegenheid. De ondernemer in de gelegenheid is gesteld om zienswijzen kenbaar te maken tegen het voornemen om een bestuurlijke maatregel op te leggen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Gelet op

 • artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 15 juli 2020

Besluit

De inrichting Gelkinge 9, Gelkingestraat 9, 9711 NA Groningen aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, behalve voor de personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 8 augustus 2020 01.00 uur en is geldig tot 15 augustus 2020, 01.00 uur.

Kenbaarheid

Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 1 augustus 2020 door een toezichthouder van de gemeente Groningen aan de exploitant uitgereikt. De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld Groningen, 1 augustus 2020
w.g.
K. Schuiling
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.
Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Veiligheidsregio Groningen
Postbus 66
9700 AB GRONINGEN