Skip to content

Aanwijzingsbesluit Club Kiwi, Groningen

Geachte mevrouw Janssen,

AANWIJZINGSBESLUIT Club Kiwi, Peperstraat 19, 9711 PC Groningen

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

Overwegende

– dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;

– dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen;

– dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven;

– dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 21 augustus 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;

– dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;

– dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4 van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;

– dat deze personen aan een tafel of een bar moeten zitten en indien binnen meer dan 100 personen verwacht worden er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem;

– dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;

– dat middels brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding van de noodverordening een sluiting van de lokaliteit zal volgen;

– dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;

– dat in de nacht van donderdag 3 september 2020 op vrijdag 4 september 2020 een toezichthouder meerdere overtredingen van de Noodverordening heeft geconstateerd in de horeca-inrichting Club Kiwi, Peperstraat 19, 9711 PC Groningen;

– dat uit de bijgevoegde controlerapportage blijkt dat in de eet- of drinkgelegenheid;

  • de aanwezige dansvoorziening geopend werd gehouden (artikel 2.3 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio van 21 augustus 2020)
  • er door wisselende groepen op zowel de begane grond, de eerste verdieping als ook in de kelderruimte werd gedanst, waarbij door deze dansende mensen niet te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar werd gehouden;
  • de aanwezigen geen gebruik maakten van een zitplaats (artikel 2.1 lid 2 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio van 21 augustus 2020)

– dat het mede hierdoor en ook door het gedrag van de bezoekers de afstand van 1,5 meter niet wordt nageleefd.

Zienswijze

De toezichthouder heeft u op 4 september 2020, omstreeks 09:50 uur op de hoogte gesteld van de geconstateerde overtredingen en meegedeeld dat ik op basis daarvan voornemens ben een bestuursrechtelijke maatregel op te leggen. Hij heeft u daarna in de gelegenheid gesteld uw zienswijze daarop te geven.

U heeft in dat kader het volgende aangegeven:

“Ik zou het jammer vinden als naar aanleiding van de constateringen afgelopen nacht wordt besloten dat het horecabedrijf voor een week dicht moet. We doen erg onze best om de coronavoorschriften te hanteren. Er is in de afgelopen weken ook wel controle geweest waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd.”

Reactie van de voorzitter op de zienswijze

Het is goed om te horen dat bij eerdere controles geen overtredingen zijn geconstateerd.

Uit de rapportage komt echter naar voren dat in de nacht van donderdag 3 september 2020 op vrijdag

4 september 2020 wel sprake is geweest van een aantal overtredingen van de coronamaatregelen. Daarbij acht ik van belang dat door luide muziek ten gehore te brengen en gebruik te maken van lichteffecten en rookmachines, u het voor het publiek aantrekkelijk maakt om te gaan dansen en zich anders te gaan gedragen dan volgens de coronamaatregelen gewenst is. Voorts neem ik aanmerking dat is geconstateerd door de toezichthouder dat op de eerste verdieping en in de kelderruimte het dansende publiek niet werd aangesproken door het aanwezige personeel. Ik ben dan ook van mening dat het in uw horecabedrijf uw verantwoordelijkheid betreft dat het publiek zich conform de regels gedraagt.

Gelet op het feit dat er meerdere regels van de genoemde Noodverordening zijn overtreden, ben ik van mening dat een tijdelijke sluiting van uw inrichting op z’n plaats is en dat niet met lichtere maatregelen kan worden volstaan.

Gelet op

– artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 21 augustus 2020

Besluit

De inrichting Club Kiwi, Peperstraat 19, 9711 PC Groningen

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, behalve voor de personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid

Duur van het verbod Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 4-9-2020, 18.00 uur en is geldig tot 11-9-2020, 18.00 uur.

Kenbaarheid Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 4 september 2020 door een toezichthouder van de gemeente Groningen aan de exploitant uitgereikt.

De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld 4 september 2020,

w.g.

K.F. Schuiling

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.  

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval: 

– uw naam, adres en telefoonnummer; 

– de datum waarop u het bezwaar indient; 

– het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee); 

– waarom u het niet eens bent met het besluit; 

– uw handtekening. 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.  

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Veiligheidsregio Groningen 

Postbus 66 

9700 AB GRONINGEN

In geval van verschil tussen de web-versie en de PDF-versie van hetzelfde document, is uitsluitend de PDF-versie juridisch bindend.