Skip to content

Aanwijzingsbesluit Café-Bar Veronica 11 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,
 

Overwegende

 • dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;
 • dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen;
 • dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven;
 • dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 29 september 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
 • dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;
 • dat het verboden is in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening geopend te houden voor publiek;
 • dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4 en artikel 2.1.c van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • dat deze personen aan een tafel of een bar moeten zitten, de gezondheid dient te worden geverifieerd en er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem;
 • dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;
 • dat middels een van brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding van de noodverordening een sluiting van de lokaliteit zal volgen;
 • dat handhaving onder meer kan bestaan een gebied of locatie aan te wijzen waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;
 • dat ik deze locatie wegens overtreding van de regels van Noodverordening bij besluit van 29 augustus 2020 heb aangewezen als verboden locatie voor de duur van één week, van 28 augustus 2020 20.00 uur tot 4 september 2020 20.00 uur;
 • dat in de middag en avond van zaterdag 10 oktober 2020 om omstreeks 17.45 uur en 18.10 uur door toezichthouders overtredingen van de Noodverordening zijn geconstateerd in de horeca-inrichting Café-Bar Veronica, Ulgersmaweg 25 , 9731 BJ  te Groningen;
 • dat uit de controlerapportage blijkt dat in de eet- of drinkgelegenheid het volgende is geconstateerd:
  • om omstreeks 17.45 uur werden tenminste 20 personen staand in de horecagelegenheid waargenomen. 12 personen stonden in de buurt van het grote raam verdeeld over enkele groepjes. 3 personen stonden op het bij de gelegenheid behorende terras. De personen binnen en buiten maakten geen gebruik van zitplaats en hielden niet te allen tijde 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon;
  • om omstreeks 18.10 uur werden wederom binnen bij het grote raam  12 personen waargenomen, zonder dat gebruik werd gemaakt van een zitplaats en zonder dat te allen tijde 1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon werd gehouden.
 • dat de toezichthouder de inrichting op 10 oktober 2020 per 19.30 uur heeft gesloten.

Met deze geconstateerde overtredingen is gehandeld in strijd met artikel 2.1, eerste lid sub c, d en e en lid 4 sub c van de Noodverordening COVID-19 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen van 29 september 2020.

Zienswijze

Tegenover de toezichthouders verklaarde u dat u zich bewust bent van de overtreding van de regels van de noodverordening. U gaf aan dat uw vaste klanten weer een lock-down verwachten en dat dit voorlopig de laatste avond is dat zij op stap kunnen. U moet uw vaste klanten wel bedienen omdat u bang bent dat zij anders naar een andere horecagelegenheid gaan en u uw klanten dan kwijt bent.

Nadat de toezichthouder de vordering heeft gedaan de horecagelegenheid Café-Bar VERONICA direct te sluiten, hebt u vervolgens de aanwezige gasten toegesproken en het horecabedrijf om 19.20 uur gesloten. 

Naar mijn overtuiging hebt u volstrekt onvoldoende maatregelen getroffen om de coronamaatregelen te respecteren. U heeft er niet voor gezorgd dat bezoekers in de horecagelegenheid en op het terras werden geplaceerd. De 1,5 meterregel werd hierdoor door uw bezoekers zichtbaar overtreden.

Ik reken u zwaar aan dat u zich na eerdere overtredingen van de Noodverordening, op basis waarvan ik uw horecagelegenheid voor de duur van een week heb gesloten, nu opnieuw schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van die regels. En dat juist in een periode waarin het aantal mensen dat besmet raakt met het Covid-19-virus dagelijks fors toeneemt, hetgeen u gelet op de aanhoudende nieuwsberichten daarover bekend had kunnen zijn.

Gelet op het feit dat er opnieuw regels van de Noodverordening zijn overtreden, ben ik van mening dat een tijdelijke sluiting van uw inrichting op z’n plaats is en dat niet met lichtere maatregelen kan worden volstaan. Omdat er sprake is van recidive zal ik de periode waarin ik uw inrichting sluit nu vaststellen op 6 weken.

Gelet op

 • artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 29 september 2020;

Besluit:

De inrichting Café-Bar Veronica, Ulgersmaweg 25 , 9731 BJ te Groningen

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, behalve voor de personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit is ingegaan op 10 oktober 2020 19.30 uur  en is geldig tot 21 november 2020, 19.30 uur.

Kenbaarheid

Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 11 oktober 2020 door een toezichthouder van de Veiligheidsregio Groningen aan u uitgereikt.

De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld Groningen, 11 oktober 2020

K.F. Schuiling

w.g.

Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

– uw naam, adres en telefoonnummer;

– de datum waarop u het bezwaar indient;

– het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

– waarom u het niet eens bent met het besluit;

– uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen

Postbus 66

9700 AB GRONINGEN