Skip to content

Aanwijzingsbesluit Café Dijkman 11 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,
 

Overwegende

 • dat sinds enige tijd de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) Nederland in zijn greep houdt;
 • dat de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwijzingen hebben gegeven om de verdere verspreiding van dit virus te beteugelen;
 • dat deze aanwijzingen onder meer inhouden dat aan de veiligheidsregio’s opdracht is gegeven noodverordeningen op te stellen en te handhaven;
 • dat de Veiligheidsregio Groningen laatstelijk op 29 september 2020 een noodverordening heeft vastgesteld, die maatregelen bevat verdere verspreiding van het virus te beteugelen;
 • dat beperkende maatregelen zijn opgenomen in deze noodverordening om af te dwingen dat een ieder zich aan de afstandsbepaling van 1,5 meter houdt;
 • dat het verboden is een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening geopend te houden voor publiek;
 • dat voor eet- en drinkgelegenheden de voorwaarden gelden zoals gesteld in artikel 2.1, leden 1, 2 en 4 en artikel 2.1.c van de Noodverordening voor het veilig organiseren van samenkomsten, namelijk dat maatregelen moeten zijn getroffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • dat voor eet- en drinkgelegenheden beperkingen zijn vastgesteld als het gaat om openingstijden;
 • dat het tussen 22.00 uur en 06.00 uur verboden is een eet-en drinkgelegenheid voor bezoekers geopend te hebben;
 • dat personen in een eet- en drinkgelegenheid aan een tafel of een bar moeten zitten, de gezondheid dient te worden geverifieerd en er moet worden gewerkt met een reserveringssysteem;
 • dat handhavend opgetreden kan worden indien op een locatie de daar aanwezige personen niet of niet in voldoende mate de maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen of sprake is van overtreding van de andere hiervoor genoemde maatregelen;
 • dat middels een van brief 30 juli 2020 horecaondernemers gewaarschuwd zijn dat bij overtreding van de noodverordening een sluiting van de lokaliteit zal volgen;
 • dat handhaving onder meer kan bestaan uit het aanwijzen van een gebied of locatie waar het aan een ieder verboden is zich daar te bevinden;
 • dat de politie op 1 oktober 2020 omstreeks 23.50 uur buiten op straat geluidsoverlast constateerde, welk geluid uit uw café kwam.
 • dat de politie voorts constateerde dat er in uw café 3 mensen aan de bar zaten en dat u volgens de politie ‘ladderzat’ achter de bar zat.
 • dat een vrouw die aan de bar zat aan u vroeg of ze mocht afrekenen, waarna ze vervolgens het café verliet;
 • dat toezichthouders op 10 oktober 2020 omstreeks 22.40 uur constateerden dat in uw café 5 mensen aan de bar zaten en er op de bar gevulde glazen stonden en een flesje cola;

Met deze geconstateerde overtredingen is gehandeld in strijd met artikel 2.6, tweede lid van de Noodverordening COVID-19 van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen van 29 september 2020.

Zienswijze

Tegenover de toezichthouders verklaarde u op 10 oktober letterlijk: ‘Ik ben te ver gegaan met de sluitingstijd. U ziet dat wij gesloten zijn en ik heb nog een paar klanten aan de bar zitten’.

Naar mijn overtuiging hebt u volstrekt onvoldoende maatregelen getroffen om de coronamaatregelen te respecteren. U heeft bezoekers in uw café aanwezig gehad op tijdstippen waarop dat volgens de noodverordening verboden was.

Ik reken u zwaar aan dat u zich hieraan bij herhaling schuldig heeft gemaakt. En dat juist in een periode waarin het aantal mensen dat besmet raakt met het Covid-19-virus dagelijks fors toeneemt, hetgeen u gelet op de aanhoudende nieuwsberichten daarover bekend had kunnen zijn.

Gelet op het feit dat u er tot tweemaal toe regels  van de Noodverordening zijn overtreden, ben ik van mening dat een tijdelijke sluiting van uw inrichting voor de duur van 2 weken op z’n plaats is en dat niet met lichtere maatregelen kan worden volstaan.

Gelet op

 • artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen 29 september 2020;

Besluit:

De inrichting Café Dijkman, Oliemulderstraat 38,  9724 JE Groningen

aan te wijzen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, behalve voor de personen genoemd in artikel 2.5 lid 2 Noodverordening Covid

Duur van het verbod

Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 11 oktober 2020 18.00 uur  en is geldig tot 25 oktober 2020, 18.00 uur.

Kenbaarheid

Dit besluit wordt per post verzonden en wordt tevens op 11 oktober 2020 door een toezichthouder van de Veiligheidsregio Groningen aan u uitgereikt.

De gemeente Groningen en Politie ontvangen een afschrift van dit besluit.

Vastgesteld Groningen, 11 oktober 2020

Hoogachtend,

Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

w.g.

K.F. Schuiling

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

– uw naam, adres en telefoonnummer;

– de datum waarop u het bezwaar indient;

– het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

– waarom u het niet eens bent met het besluit;

– uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Veiligheidsregio Groningen

Postbus 66

9700 AB  GRONINGEN